Thermische afgasbehandeling algemeen.

Te ventileren gasstromen kunnen stoffen bevatten die onschadelijk of van geurbelasting ontdaan moeten worden alvorens ze in de atmosfeer geloosd mogen worden. Dit zijn vaak organische stoffen zoals oplosmiddeldampen, geur, kraakproducten enzovoorts. Ook kan het om een procesintegrale oplossing gaan zoals een deelstroom van een conversieproces zijn om beschikbare energie her te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het pyrolysegas dat vrijkomt bij torrefactie. Bij dit proces wordt een afvalstroom in een reactor verwarmt en deels omgezet in pyrolysegas dat verbrand wordt en warmte levert aan de reactor . Het resterende deel verandert in een vaste stof die ook wel “bio-kolen”worden genoemd en welke geschikt zijn voor verdere verbranding.

Processen die onder deze rubriek vallen kunnen zijn:

  • Thermische naverbranding al of niet recuperatief.
  • Regeneratieve thermische oxidatie.
  • Katalytische naverbranding.

PLOUM Engineering is bekend met dit soort processen en heeft met name ruime ervaring met de bestaande beperkingen en onvolkomenheden bij de realisatie van dergelijke installaties. Dit betreft vooral het warmtetechnisch deel en het naverbrandingstechnisch deel van dit soort processen en installaties.

Diensten thermische afgasbehandeling.

  • Proces- en installatieontwerp.
  • Opstellen technische specificaties.
  • Begeleiding bij de realisatie.
  • Trouble shooting.